Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Ing. Martina Polášková – Tibi reality, se sídlem L. Janáčka 1270/11, Blansko a provozovnou Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, IČO: 064 98 558, zapsaná v Živnostenském rejstříku  (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta uživatele webových stránek www.tibireality.cz, jako naše potencionální zákazníky a jako naše zákazníky, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected].
                                                 

Zpracování osobních údajů dětí
 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Ojedinělou výjimku mohou tvořit údaje dítěte mladšího 16 let, které je vlastníkem nemovité věci zprostředkování, jejíhož prodeje nám bylo prostřednictvím oprávněné osoby poskytnuto do nabídky.
 

Rozsah zpracování osobních údajů
 

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
 

a) Vaše jméno a příjmení, Jedná se o VZOR! Strana 2 (celkem 5)
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

O obdobné údaje budete požádání i pokud s námi vejdete v kontakt jinou formou než prostřednictvím výše uvedených webových stránek. Pokud mezi námi dojde k uzavření smluvního vztahu, můžete být požádáni o poskytnutí dalších údajů, tak aby mohlo dojít k plnění námi uzavřené smlouvy.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho (pokud mezi námi dojde k uzavření smlouvy) využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat (a jsou obdobné tomu, co bylo obsahem smlouvy, kterou jsme spolu uzavřely). K takovému nakládání s Vašimi osobními údaji není nutný Váš souhlas. Pokud byste měli zájem, abychom Vás informovali v širším rozsahu nebo i v případě, že mezi námi nedojde k uzavření smlouvy, pak je třeba, abyste nám s takovým nakládáním s Vašimi osobními údaji udělili souhlas.
 

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout (tzv. vznést proti němu námitku) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na Jedná se o VZOR! Strana 3 (celkem 5) [email protected] nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení. Stejně tak můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas, pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány:
a) externí účetní firmě;
b) externí advokátní kanceláři,
c) finančnímu úřadu při vyřizování Vašich daňových přiznání v souvislosti s koupí nemovitých věcí (na základě Vašeho zmocnění), katastrálnímu úřadu (v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem (pokud to bude obsahem námi uzavřené smlouvy), příp. dalším subjektům v souladu s charakterem a rozsahem námi uzavřené smlouvy,
d) zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
e) orgánům státní zprávy při kontrolách a plnění jiných našich zákonných povinností informace na základě Vaší žádosti poskytnout.
Zajišťujeme, aby zpracování osobních údajů zpracovateli, kterým Vaše údaje předáváme ke zpracování probíhalo v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU

                                         Doba zpracování osobních údajů


Jedná se o VZOR! Strana 4 (celkem 5) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
Obvyklou dobou pro zpracovávání Vašich osobních údajů je doba 10 let, přičemž po tuto dobu zpracováváme veškeré Vaše osobní údaje, i ty, k jejichž zpracování jste nám dali souhlas, pokud nebylo v konkrétní případě sděleno jinak, nebyl souhlas udělen na jinou dobu nebo dříve než před uplynutím této doby neodpadl důvod zpracování osobních údajů. Vždy pečlivě zvažujeme, zda důvod pro zpracování osobních údajů i nadále trvá.

                                        Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected].
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- zpracování je protiprávní,
- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- nám to ukládá zákonná povinnost.
 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného
zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

                                                                           POUČENÍ


ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb.
(dále jen jako „OZ“), (dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany: Ing. Martina Polášková – TiBi reality
IČO
: 06498558, DIČ: CZ7351193762
se sídlem: L. Janáčka 1270/11, 678 01 Blansko

s provozovnou: Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko
bankovní spojení: 123-385080207/0100
tel.: 720 222 823,
e-mail: [email protected],
www.tibireality.cz
(dále jen jako „Zprostředkovatel“)


a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem
(dále jen jako „Zájemce“)


Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:


- zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

- předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

- předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

- zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně sedm dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

- cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

- provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem);

- veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

- práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

- máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy

- pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností

- aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát (zprostředkovatel): ...
se sídlem: ...

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...
Váš podpis:

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce.

 Cookies

Kontaktní formulář